Uzupełnienie dokumentacji - zapytanie ofertowe nr 1/P/2013

Do zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

Oferta musi uwzględniać przeprowadzenie wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym ? oferty cząstkowe będą odrzucane !

Usługodawca powinien przedstawić informacje o:

1. Cenie brutto za godzinę oraz cenie brutto ogółem za wykonaną usługę,

2. Doświadczeniu na rynku usług i czasie działania (dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, referencje, wpis do rejestru placówek szkolących, dokumenty firmy ? NIP, REGON, KRS

3. Terminie płatności i sposobie zapłaty.

4. Szczegółowym programie dydaktycznym, zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - warunek konieczny

5. Uprawnieniach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w ramach Certyfikacji Zawodu Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zatwierdzonych podpisem i pieczęcią przez jeden z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uprawnieniach do nadania tytułów zawodowych specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08 grudnia 2004r Dz. U Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103) oraz księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów  i specjalności Dz. U Nr 265, poz.2644 ze zmianami  (kod zawodu  331301) - warunek konieczny.

Całość do pobrania tutaj