Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dokumenty do pobrania - Granty

 

 P.GZ.1 - Wniosek o powierzenie grantu
 P.GZ.1 - Wniosek o powierzenie grantu

 P.GZ.2 - Wymagany dokument potwierdzający kryteria
 P.GZ.2 - Załącznik nr. 1 Oświadczenie wkład własny
 P.GZ.2 - Załącznik nr. 2 Oświadczenie o terminie realizacji

 P.GZ.3 - Wycofanie wniosku

 P.GZ.16 - Umowa o powierzenie grantu

 P.GZ.17 - Wniosek o rozliczenie grantu
P.GZ.17 - Wniosek o rozliczenie grantu

P.GZ.18 - Sprawozdanie_granty

 Wzór opisu faktur

 

Kryteria wyboru zadania

1. Zadanie będzie realizowane w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowane jest zadanie od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje zadanie. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowane jest zadanie, tym mniej punktów zostanie mu przyznanych. Kryterium dotyczy zadań poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej oraz wskaźnika produktu ? nowe miejsca rekreacji, a także zadań przyczyniających się do stwarzania nowych miejsc infrastruktury turystycznej dostępnej zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności..

Maksymalna liczba punktów ? 3.

 

2. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu na określonym poziomie. Kryterium premiuje skalę realizacji wskaźnika. Im wyższa, tym wyżej punktowana. Kryterium dotyczy zadań poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury, a także zadań powodujących, że obszar Stowarzyszenia stanie się obszarem bardziej atrakcyjnym turystycznie poprzez wzbogacenie go o nowe infrastrukturę turystyczną.

Maksymalna liczba punktów ? 4.


3. W realizacji grantu założono czynny udział partnerów z sektora publicznego/gospodarczego. Kryterium premiuje zadania, w których występuje czynny udział partnerów z sektora publicznego i/lub gospodarczego, czyli z sektorów innych niż sektor, do którego należy Wnioskodawca.

Maksymalna liczba punktów ? 2.


4. Zadanie będzie wpływało pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są zadania, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez zadanie przedsięwzięcie.

Maksymalna liczba punktów ? 2.


5. Zadanie spełnia warunki: innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe.

Maksymalna liczba punktów ? 3


6. Wartość wnioskowanego grantu. Kryterium pozwoli na premiowanie grantów, dla których określono wartość wnioskowanej kwoty pomocy na poziomie niższym niż określono w LSR. 

Maksymalna liczba punktów ? 3.


7. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której realizowane będzie zadanie. Im mniejsza jest miejscowość, w której realizowane będzie zadanie, tym więcej punktów otrzymuje wniosek. Premiowane są zadania realizowane w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Kryterium dotyczy zadań poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


8. Wkład własny Wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie zadań, w ramach których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w LSR.

Maksymalna liczba punktów ? 3.

 

9. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie, otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma.

Maksymalna liczba punktów ? 1.

 

10. Planowany termin realizacji zadania przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o powierzenie Grantu do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu zamknie się w terminie x miesięcy. Jeśli realizowane zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 3 miesięcy, to Grantobiorca otrzyma 6 punktów za szybką realizację. Jeśli termin realizacji przekroczy 3 miesiące, Grantobiorca otrzyma 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów ? 6.

Dla kogo ?

Pomocy udziela się z tytułu realizacji grantu w zakresie:

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej ? budowa nowych obiektów;
 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej ? budowa nowych obiektów.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. 1.     Realizacja grantu odbędzie się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. 2.     Forma działania wynikająca z realizacji poszczególnych grantów dotyczyć będzie:

a)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.

b)      Wybudowania jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej w ramach powierzonego grantu, co przyczyni się do rozwoju turystyki.

 1. koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 2. zadanie spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego przedsięwzięcia.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

Dofinansowanie do 50 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania w formie refundacji po zakończeniu zadania.

Minimalny koszt całkowity grantu to 5 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity grantu to 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł. 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn