Dokumenty do pobrania - NGO i JST z wyłączeniem województwa

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

4) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu

5) Wymagane dokumenty dodatkowe:

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z):