Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)  

3) Biznesplan (wersja 4z):

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 5z):

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 5z):

6) Wymagane dokumenty dodatkowe:

7) RODO

8) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

9) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (wersja 5z):

10) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu (wersja 5z)

11) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z):