Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 


Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy-1_19.2_I_3z

 

3) Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf) Biznesplan_I_3z

Biznesplan (.docx) Biznesplan_I_3z

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) Biznesplan_Tabele do przeliczeń finansowych_inne_3z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) Informacje Pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu_3z

 

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

Oświadczenie (.pdf) Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Oświadczenie (.excel) Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

 

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

 

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_I_7z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)  Załącznik nr 1 do umowy zestawienie

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) Zał. nr 3 do umowy_Kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) Zał. nr 3a do umowy_Kary administracyjne

Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (.pdf) zał_5_do_umowy_Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji

Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (.excel) zał_5_do_umowy_Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji

 

7) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu (.pdf)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu_Informacja_po_realizacji_biznesplanu.

 

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

 

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_3z

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu Instrukcja Pomocnicza do Sprawozdania z realizacji BP

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu ?50+?, które odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą ?Mama może wszystko?, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 1.008.822,08 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 2.964.794,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 916 091,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 866 091,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: bramalubuska.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.       
Dodatkowo informacji udziela
Pracownik biura LGD ? Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

W dniach 09.11.2010 i 16.11.2010 o godz. 10:00 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? organizuje szkolenie dla organizatorów imprez   w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, które prowadzi Pan Paweł Bugała ? pracownik Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz  poczęstunek.

Zapraszamy lokalnych liderów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, domy kultury z terenu LGD do udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05.11.2010 r. do godz. 16:00 pod nr telefonu (068) 475 46 23.

 

 

 

Program szkolenia lokalnych liderów ? organizatorów imprez.

09.11.2010 i 16.11.2010 r.

10:00 ? 10:15 ? Powitanie uczestników szkolenia.

10:15 ? 11:15 ? Omówienie aktów prawnych określających zasady przyjmowania pomocy

                           w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? zakresu ?Małe projekty?.

11:15 ? 11:30 ? Przerwa i poczęstunek.

11:30 ? 13:00 ? Ukazanie zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania                 

                           Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu ?Małe projekty?

13:00 ? 13:30 ?  Wybór operacji , omówienie: celów, przedsięwzięć i kryteriów wyboru  zawartych w LSR

                           oraz wzorów dokumentów.

13:30 ? 14:00 ?  Przedstawienie wniosku o płatność w ramach działaniaWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

                            z zakresu ?Małe projekty?.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin