Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Listy ocenianych operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Operacje wybrane

Lista wybranych operacji - 20.11.2013 -

Lista wybranych operacji - 29.07.2013 -

Lista wybranych operacji - 17.05.2013 -

Lista wybranych operacji - 23.02.2013 -

Lista wybranych operacji - 13.11.2012

 

Operacje niewybrane

Lista niewybranych operacji - 20.11.2013 -

Lista niewybranych operacji - 29.07.2013 -

Lista niewybranych operacji - 23.02.2013 -

Lista niewybranych operacji - 13.11.2012

 

Operacje oceniane

Lista ocenionych operacji - 16.06.2011

Dla kogo ?

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku
  operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości,
  znajdują się:
  • w miejscowości należącej do:
   ? gminy wiejskiej albo
   ? gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
   ? gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
   mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje
   producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
  • na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
   ? gminy wiejskiej albo
   ? gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.
   mieszkańców, albo
   ? gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
   mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup
   producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.

Kryteria wyboru operacji 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw'

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? utworzenie nowych miejsc pracy. Im więcej nowych miejsc pracy powstanie w wyniku realizacji danej operacji tym więcej punktów ta operacja otrzymuje.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Operacja otrzyma tym więcej punktów, im bardziej Beneficjent jest doświadczony w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Punktów za to kryterium nie otrzyma osoba, która po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie LSR. Punkty przyznaje się operacjom, które swoją realizacją przyczynia się do poprawy stanu lub do rozwoju turystyki na terenie lokalnej strategii rozwoju.       
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin