Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Listy ocenianych operacji

Listy ocenianych operacji w ramach działania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Operacje wybrane

Lista wybranych operacji - 12.03.2014 -

Lista wybranych operacji - 29.07.2013 -

Lista wybranych operacji - 17.05.2013 -

Lista wybranych operacji - 23.02.2013 -

Lista wybranych operacji - 13.11.2012 -

Lista wybranych operacji - 09.02.2012

Listy wybranych operacji - 03.11.2011 -

 

Operacje niewybrane

Lista niewybranych operacji - 23.02.2013 -

 

Operacje oceniane

Lista ocenionych operacji - 25.10.2011 -

 

Dla kogo ?

Kto może się ubiegać o pomoc ?

Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej,
  • albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

  Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi
 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3
 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.

Kryteria wyboru operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'

 1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 2. Wielkość gospodarstwa, w którym realizowana jest operacja. Im mniejsze gospodarstwo rolne tym więcej punktów otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 3. Operacja nie jest związana z produkcją rolną i nie wspiera jej. Najwięcej punktów otrzymują operacje, które gwarantują niezależność od rolnictwa jej Beneficjenta. 
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 4. Operacja bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie LSR i promowania walorów. Punkty przyznaje się operacjom, które swoją realizacją przyczynia się do poprawy stanu lub do rozwoju turystyki na terenie lokalnej strategii rozwoju.
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
  ? Maksymalna liczba punktów - 10
 6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia. 
  ? Maksymalna liczba punktów ? 10
 7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
  ? Maksymalna liczba punktów - 10

Dokumenty do pobrania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski dotyczace działań, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

WZÓR GWARANCJI
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dn. 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
pobierz plik .pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - WZÓR
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

INSTRUKCJA OBSŁUGI FORMULARZA WNIOSKU
pobierz plik .pdf

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013
pobierz plik .pdf

INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC
pobierz plik .pdf

 

Cele LSR

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin