Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc ?

 • Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności gospodarczej w zakresie:

1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: gastronomiczne, noclegowe, rozrywkowe oraz produkcja), działalność dotyczy:

 • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
 • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych-kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. podjęcie działalności gospodarczej związane jest z samozatrudnieniem oraz utworzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do:

 1. poprawy życia mieszkańców - w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,
 2. większego wykorzystania lokalnych zasobów - w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,
 3. rozwoju turystyki - w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

2. wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie premii finansowej według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi i w okresie ostatnich 3 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,

3. podjęta działalność gospodarcza będzie realizowana na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w trzech powiatach woj. lubuskiego:

a. w powiecie świebodzińskim gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,
b. w powiecie międzyrzeckim: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna,
c. w powiecie strzelecko - drezdeneckim: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn,

4. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

5. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. operacja nie jest współfinansowana z innych środków publicznych,

7. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

8. osoba ubiegająca się o uzyskanie wsparcia wykaże, że realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 Jaką pomoc można uzyskać?

 • Premia finansowa (płatność ryczałtowa) - 100 000zł wypłacana w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000zł.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin