Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji w ramach włączenia społecznego w przygotowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" na lata 2014-2020
 

Tydzień
2015 roku

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

33

10-08-2015

11-08-2015

12-08-2015

13-08-2015

14-08-2015

11:00 Świebodzin

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
zintegrowany wywiad pogłębiony FGI
 - JST

11:00 Pszczew

Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
zintegrowany wywiad pogłębiony FGI
 - NGO

11:00 Skwierzyna

Urząd Miejski w Skwierzynie
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
zintegrowany wywiad pogłębiony FGI
 -przedsiębiorcy

11:00 Strzelce Kraj.

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
zintegrowany wywiad pogłębiony FGI
 - rolnicy

 

34

17-08-2015

18-08-2015

19-08-2015

20-08-2015

21-08-2015

   

 

 

 

35

24-08-2015

25-08-2015

26-08-2015

27-08-2015

28-08-2015

10:00 Dobiegniew
Urząd Miejski w Dobiegniewie

ul.Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Stare Kurowo
Urząd Gminy Stare Kurowo
ul.Daszyńskiego 1
66-540 Stare Kurowo
moderowane spotkanie otwarte

 

10:00 Strzelce Krajeńskie
Strzelecki Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 17
66-500 Strzelce Krajeńskie
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Zwierzyn
Urząd Gminy Zwierzyn
ul.Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn
moderowane spotkanie otwarte

 

 

10:00 Bledzew
Urząd Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Skwierzyna
Urząd Miejski w Skwierzynie
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna
moderowane spotkanie otwarte

11:00 Drezdenko
Urząd Miejski w Drezdenku
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
moderowane spotkanie otwarte

36

31-08-2015

01-09-2015

02-09-2015

03-09-2015

 

 

10:00 Przytoczna
Urząd Gminy Przytoczna
ul.Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Pszczew
Urząd Gminy Pszczew
ul. Rynek 13
66-330 Pszczew moderowane spotkanie otwarte

 

 

10:00 Międzyrzecz
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Świebodzin
Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? ul. Wałowa 1 
66-200 Świebodzin
moderowane spotkanie otwarte

10:00 Szczaniec
Urząd Gminy Szczaniec
Szczaniec 73
66-225 Szczaniec
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Skąpe
Urząd Gminy Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
moderowane spotkanie otwarte

10:00 Lubrza
Urząd Gminy Lubrza
ul. Świebodzińska 68
66-218 Lubrza
moderowane spotkanie otwarte

14:00 Łagów
Urząd Gminy
Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
moderowane spotkanie otwarte

 

Plan włączenia społecznego

Plan włączenia społecznego
w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020

 

Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany do tego pięcioosobowy zespół osób, którego trzon stanowić będą pracownicy biura i przedstawiciele zarządu.

Partycypacyjny udział społeczności zapewnią konsultacje społeczne, w szczególności zastosowanych zostanie 6 metod konsultacyjnych za równo ilościowych, jak i jakościowych, dobranych według charakteru zbieranych informacji i etapu konsultacji.

 1. Pierwszą metodą będzie punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w biurze przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie i otwarty będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00-11:00. Metoda ta zapewni udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii, pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców w spornych kwestiach.

 2. Drugą metodą będzie analiza danych (desk reserch), która pozwoli uzyskać informację o strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy, rozwoju ekonomii społecznej czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Diagnoza w oparciu o dokumenty (własne badanie ewaluacyjne, dane GUS, PUP, OPS, publikacje) pozwoli wstępnie zdefiniować problemy i potencjał obszaru objętego LSR, określić spójność obszaru, ale również poprawnie przygotować narzędzia do dalszych metod badawczych.

 3. Podstawową metodą ilościową będzie badanie ankietowe prowadzone za pomocą stron internetowych LGD i gmin członkowskich, a także ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w biurze LGD i urzędach gmin, co zapewni również udział społeczności wykluczonej cyfrowo. Zebrane ankiety wskażą postrzegane przez lokalną społeczność potrzeby i problemy, zasoby i potencjały, jak również postrzeganie przez lokalną społeczność spójności obszaru LSR. Wzór ankiety w załączeniu.

 4. Po zdefiniowaniu i pogrupowaniu problemów i potrzeb oraz zasobów i potencjałów, jak również elitaryzacji społeczności lokalnej oraz wyłonieniu grup interesów zastosowana zostanie metoda jakościowa ? zintegrowane wywiady pogłębione (FGI - Focus Group Interview). Przewidywane grupy docelowe to: JST, NGO, przedsiębiorcy, rolnicy. Wywiady pozwolą uzyskać szersze spektrum oczekiwań poszczególnych grup i sposobów rozwiązań najważniejszych problemów z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

 5. Piątą metodą konsultacyjną będą moderowane spotkania otwarte w każdej z 15 gmin członkowskich, których głównym zadaniem będzie przeprowadzenie analizy SWOT w oparciu o zebrane wcześniej zastosowanymi metodami dane, następnie utworzenie drzew problemów i przekształcenie ich w strukturę celów. Podczas tych spotkań konsultowana będzie również procedura tworzenia i zmiany kryteriów wyboru operacji. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane przez zespół opracowujący LSR podczas formułowania celów i przedsięwzięć oraz tworzenia procedury tworzenia i zmiany kryteriów wyboru operacji.

 6. LSR powstanie w oparciu o zebrany materiał konsultacyjny oraz wyniki badań własnych i ewaluacji. Ostatnią metodą konsultacji, po opracowaniu całości LSR, będzie otwarte zaproszenie do składania opinii, które zostanie opublikowane na stronach internetowych LGD oraz gmin członkowskich. W celu uczynienia tej metody bardziej przystępną opracowane zostanie również streszczenie LSR

 

   W ramach wszystkich metod konsultacyjnych tworzone będą protokoły zawierające analizę oraz uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia wniosków zgłaszanych w procesie konsultacji.

 

   Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?, planuje w sposób nieprzerwany kontynuować pracę biura przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, co stanowić będzie pierwsze z narzędzi informacyjnych dla mieszkańców obszaru. Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania ?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze pozostaną zatrudnieni pracownicy, którzy zyskali doświadczenie w okresie programowania 2007-2013, w łącznym wymiarze co najmniej 2 etatów. Zatrudnienie w tym wymiarze zostanie utrzymane do końca realizacji przedmiotowej operacji. Biuro Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, co najmniej
4 godziny dziennie. Do zadań pracowników biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020, w tym: prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych i koordynowanie badań prowadzonych na podstawie tych danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach diagnozy obszaru i przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020,a także działania aktywizacyjne.

   Przygotowanie LSR nastąpi przy udziale lokalnej społeczności. Podstawowym narzędziem informowania na temat przebiegu przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami na lata 2014-2020, ale mającym także za zadanie aktywizowanie mieszkańców obszaru LSR do włączenia się w prace nad dokumentem będzie strona internetowa dostępna pod adresem bramalubuska.pl. W zakładce 2014-2020 na tej stronie zostanie zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020 wraz z harmonogramem. W odrębnej zakładce na stronie zamieszczone zostaną również obowiązujące akty prawne regulujące podejście LEADER w latach 2014-2020. Na stronie na bieżąco zamieszczane będą również aktualności i sprawozdania lub protokoły ze zrealizowanych metod konsultacyjnych, a w dalszych etapach prac poszczególne elementy LSR. Osoby uczestniczące w spotkaniach będą zachęcane do zapisania się do newslettera, do którego będzie można się również zapisać bezpośrednio ze strony, aby otrzymywać wszystkie informacje bezpośrednio na swój adres e-mail. Strona utrzymana zostanie przez cały czas realizacji operacji w zakresie ?Wsparcia przygotowawczego? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin