Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dokumenty do pobrania - NGO i JST z wyłączeniem województwa

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

4) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu

5) Wymagane dokumenty dodatkowe:

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z):

8) RODO:

Kryteria wyboru operacji

  

1. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich.


Maksymalna liczba punktów ? 3.


2. Przedmiotem operacji będzie budowa takiego typu infrastruktury rekreacyjnej, której nie ma obecnie na terenie miejscowości/gminy/powiatu, w której/którym operacja będzie realizowana. Najwięcej punktów uzyskają operacje niepowielające się na terenie odpowiednio powiatu, gminy i miejscowości. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów - 3


3. Realizacja operacji pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu na określonym poziomie. Kryterium premiuje skalę realizacji wskaźnika. Im wyższa, tym wyżej punktowana. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów ? 4.


4. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.


5. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/podstawę działalności będącej przedmiotem operacji stanowić będą lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.


Maksymalna liczba punktów ? 5.


6. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której realizowana będzie operacja. Im mniejsza jest miejscowość, w której realizowana będzie operacja, tym więcej punktów otrzymuje wniosek. Premiowane są operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich poprzez poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.

Maksymalna liczba punktów ? 3.

 

7. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


8. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.

 

9. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 5.

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.
 • Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące organizacją pozarządową.

 

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia ?Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej ? budowa nowych obiektów?, przy czym przez obiekty infrastruktury rekreacyjnej rozumie się:

 • Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,
 • Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,
 • Obiekty umożliwiające rekreację.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1.     zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców

2.     obiekt/obiekty infrastruktury rekreacyjnej zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.

3.     operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

4.     koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

5.     operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

 1. 1.     JST w wyłączeniem województwa:

Dofinansowanie, stanowiące nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Brak limitu przyznanej pomocy w ramach PROW 2014-2020.

 1. 2.     NGO:

Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji, po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin