Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

ETAP I - APLIKOWANIE O ŚRODKI


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z):

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

3) Biznesplan (wersja 4z):

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

6) Wymagane dokumenty dodatkowe:

7) RODO

8) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

 

ETAP II - UMOWA I REALIZACJA PROJEKTU


9) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z):

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu -nabywcy

11) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu

12) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

13) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z):

 Wskazówki Do Formularzy Wniosków

 

Kryteria wyboru operacji

  

1. Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup defaworyzowanych (trwale bezrobotni, 50+ lub +30) na rynku pracy. Premiowane są operacje realizowane przez wnioskodawcę przynależącego do jednej z defaworyzowanych grup (w przypadku spółki wymóg dotyczy przynajmniej jednego z członków). Ponadto premiowane są operacje, których realizacja obejmuje zatrudnienie osoby należącej do jednej z defaworyzowanych grup. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 4.

2. Operacja przewiduje dla co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na miejscu pracy stworzonym lub utrzymanym w wyniku realizacji operacji wynagrodzenie brutto wyższe od najniższego krajowego. Liczba możliwych do uzyskania punktów jest tym większa, im wyższe jest zaplanowane wynagrodzenie w stosunku do najniższego krajowego wynagrodzenia. Jeżeli planuje się zatrudnić więcej niż jedną osobę, przyjmuje się wynagrodzenie najwyższe zaplanowane dla jednej z tych osób. Jeżeli celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy, pod uwagę bierze się wynagrodzenie osoby, której miejsce pracy zostanie utrzymane w wyniku realizacji operacji. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 3.

3. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich (działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług konsumenckich).

Maksymalna liczba punktów ? 3.


4. Surowce i produkty lokalne z obszaru LGD w ramach planowanej operacji będą pozyskiwane/przetwarzane/pozyskiwane i przetwarzane. W kryterium premiowany jest wpływ na rozpowszechnianie surowców i produktów lokalnych na rynku ze względu na to czy są one jedynie pozyskiwane (najniżej punktowane), przetwarzane,  czy też pozyskiwane i przetwarzane (najwyżej punktowane). Im większe zaangażowanie lokalnych zasobów, tym więcej punktów. Kryterium dotyczy operacji rozwijających przedsiębiorczość w oparciu o zasoby lokalne ? surowce i produkty.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


5. Łączna liczba miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych ewidencji gminy dla miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Im więcej miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych w ewidencji gminy, znajdujących się w miejscowości, w której planowana jest operacja. Im więcej miejsc noclegowych i im bardziej atrakcyjna turystycznie jest miejscowość, w której będzie realizowana operacja, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość usług turystycznych.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


6. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.

 

7. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/operacja w trakcie realizacji i w okresie zapewnienia trwałości operacji zapewni wykorzystywanie lokalnych produktów rolnych wytwarzanych na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 5.


8. Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy. Premiowane będą operacje, w ramach których powstanie więcej miejsc niż zakładane minimum. Dotyczy to zarówno podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwoju działalności, dla których kwota pomocy mieści się w 25 tys. zł oraz jest wyższa niż 25 tys. zł. Im więcej miejsc pracy powstanie w ramach realizacji operacji, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


9. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.

 

11. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 5.

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR.
 • Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej.
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR.

 

Pomocy udziela się z tytułu rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie:


1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: noclegowe, rozrywkowe, gastronomiczne oraz produkcja), działalność dotyczy:

 • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
 • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych ? kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją.

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwinięcie działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
 2. działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa jest wpisana do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. Rozwinięcie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa ? związane jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy lub z utrzymaniem istniejącego miejsca pracy, co przyczyni się:

a)      poprawy życia mieszkańców ? w przypadku rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

b)      większego wykorzystania lokalnych zasobów ? w przypadku działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

c)      rozwoju turystyki ? w przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 4. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 5. Podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)      posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)      posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

e)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

1. Rozwijanie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa, związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin