Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Kryteria wyboru operacji

  

1. Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup defaworyzowanych (trwale bezrobotni, 50+ lub +30) na rynku pracy. Premiowane są operacje realizowane przez wnioskodawcę przynależącego do jednej z defaworyzowanych grup (w przypadku spółki wymóg dotyczy przynajmniej jednego z członków). Ponadto premiowane są operacje, których realizacja obejmuje zatrudnienie osoby należącej do jednej z defaworyzowanych grup. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 4.

2. Operacja przewiduje dla co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na miejscu pracy stworzonym lub utrzymanym w wyniku realizacji operacji wynagrodzenie brutto wyższe od najniższego krajowego. Liczba możliwych do uzyskania punktów jest tym większa, im wyższe jest zaplanowane wynagrodzenie w stosunku do najniższego krajowego wynagrodzenia. Jeżeli planuje się zatrudnić więcej niż jedną osobę, przyjmuje się wynagrodzenie najwyższe zaplanowane dla jednej z tych osób. Jeżeli celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy, pod uwagę bierze się wynagrodzenie osoby, której miejsce pracy zostanie utrzymane w wyniku realizacji operacji. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 3.

3. Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej stanowi większą odległość. Im większa jest odległość miejscowości, w której realizowana jest operacja od miejscowości gminnej, mierzona na podstawie najkrótszego dojazdu drogą publiczną, tym więcej punktów otrzymuje operacja. Analogicznie, im bliżej miejscowości gminnej jest położona miejscowość, w której realizowana jest operacja, tym mniej punktów zostanie jej przyznanych. Operacje o charakterze nieinwestycyjnym oraz obejmujące zakup sprzętu niestacjonarnego, nie otrzymują żadnych punktów. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich (działalność gospodarcza w zakresie handlu i usług konsumenckich).

Maksymalna liczba punktów ? 3.


4. Surowce i produkty lokalne z obszaru LGD w ramach planowanej operacji będą pozyskiwane/przetwarzane/pozyskiwane i przetwarzane. W kryterium premiowany jest wpływ na rozpowszechnianie surowców i produktów lokalnych na rynku ze względu na to czy są one jedynie pozyskiwane (najniżej punktowane), przetwarzane,  czy też pozyskiwane i przetwarzane (najwyżej punktowane). Im większe zaangażowanie lokalnych zasobów, tym więcej punktów. Kryterium dotyczy operacji rozwijających przedsiębiorczość w oparciu o zasoby lokalne ? surowce i produkty.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


5. Łączna liczba miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych ewidencji gminy dla miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Im więcej miejsc noclegowych w obiektach zarejestrowanych w ewidencji gminy, znajdujących się w miejscowości, w której planowana jest operacja. Im więcej miejsc noclegowych i im bardziej atrakcyjna turystycznie jest miejscowość, w której będzie realizowana operacja, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy operacji poprawiających jakość usług turystycznych.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


6. Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie. Premiowane są operacje, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie.  Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.

 

7. Operacja spełnia warunki: generowanie nowych miejsc pracy/innowacyjność/zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu/operacja w trakcie realizacji i w okresie zapewnienia trwałości operacji zapewni wykorzystywanie lokalnych produktów rolnych wytwarzanych na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju/ukierunkowanie operacji na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 5.


8. Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy. Premiowane będą operacje, w ramach których powstanie więcej miejsc niż zakładane minimum. Dotyczy to zarówno podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwoju działalności, dla których kwota pomocy mieści się w 25 tys. zł oraz jest wyższa niż 25 tys. zł. Im więcej miejsc pracy powstanie w ramach realizacji operacji, tym więcej punktów otrzyma operacja. Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


9. Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy. Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny (poniesiony w formie kosztów kwalifikowalnych) wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 3.


10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. Jeżeli wnioskodawca  załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 2.

 

11. Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie x miesięcy. Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę. Kryterium dotyczy wszystkich operacji.

Maksymalna liczba punktów ? 5.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn