Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 

Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, wpisaną do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR.
 • Spółki cywilne, których wszyscy wspólnicy spełniają warunki określone powyżej dla osoby fizycznej.
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną, mające siedzibę na obszarze realizacji LSR.

 

Pomocy udziela się z tytułu rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie:


1. handlu i usług konsumenckich (z realizacji wyłączone są usługi turystyczne: noclegowe, rozrywkowe, gastronomiczne oraz produkcja), działalność dotyczy:

 • handlu detalicznego: stacjonarnego, obwoźnego, wysyłkowego,
 • świadczenia usług konsumenckich dla mieszkańców: estetycznych ? kosmetycznych i fryzjerskich, związanych ze sportem i rekreacją, wszelkich biurowych, związanych z budownictwem, projektowych, naprawczych, transportowych, związanych z IT, księgowych, medycznych i weterynaryjnych, związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją.

2. pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów (w ramach przedsięwzięcia nie dopuszcza się pozyskiwania produktów rolnych; dopuszcza się produkcję polegającą na przetwarzaniu wszelkich produktów i surowców),

3. usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych poprawiających jakość pobytu turystów).

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwinięcie działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
 2. działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa jest wpisana do CEIDG pod adresem znajdującym się na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 15 gmin wiejskich i wiejsko ? miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego:

a)      w powiecie świebodzińskim gminy:

 • Lubrza,
 • Łagów,
 • Skąpe,
 • Szczaniec,
 • Świebodzin z wyłączeniem miasta Świebodzin,

b)      w powiecie międzyrzeckim:

 • Bledzew,
 • Międzyrzecz,
 • Przytoczna,
 • Pszczew,
 • Skwierzyna,

c)      w powiecie strzelecko ? drezdeneckim:

 • Dobiegniew,
 • Drezdenko,
 • Stare Kurowo,
 • Strzelce Krajeńskie,
 • Zwierzyn.
 1. Rozwinięcie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa ? związane jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy lub z utrzymaniem istniejącego miejsca pracy, co przyczyni się:

a)      poprawy życia mieszkańców ? w przypadku rozwinięcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,

b)      większego wykorzystania lokalnych zasobów ? w przypadku działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,

c)      rozwoju turystyki ? w przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 4. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 5. Podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)      posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)      posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)      wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

e)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Jaką pomoc można uzyskać?

1. Rozwijanie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa, związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej ? mikro lub małego przedsiębiorstwa, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy:

 • Dofinansowanie do 25 000 zł, stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.
 • Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.
 • Łączna maksymalna wartość pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynosi 300 000 zł.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin