Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 532 369 084
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl 
     
 


Informujemy, że w  dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA jest nieczynne.

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaprasza firmy zewnętrzne do zapoznania się z naszym zapytaniem ofertowym, dotyczącym wykonania ?Materiałów promocyjnych?. Termin nadsyłania Państwa ofert na udostępnionym przez nas formularzu ofertowym upływa 30.08.2016 r. o godz. 15:00.

 Dokument do pobrania

{pdf=http://bramalubuska.pl/files/2016/zap_ofertowe_19_08.pdf|100%|400|google} 

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 1z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 1z
 Biznesplan P 1z

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa
 Umowa

 

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

  Zal_2_II
  Zal_2_II

 

 Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 1z
 Wniosek o płatność 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 1z

 

STATUT STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

 

§ 1

I. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA.

II. STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA może posługiwać się również nazwą skróconą w brzmieniu: LGD BRAMA LUBUSKA.

III. STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, mającym na celu:

         1)  wszechstronne działanie na rzecz wspierania lokalnego rozwoju obszarów wiejskich,

         2) wspieranie włączenia społecznego, rozwoju gospodarczego i ograniczenia ubóstwa na obszarach wiejskich,

         3)  aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast,

         4)  realizację  działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,

         5)  ochronę środowiska i klimatu,

         6) promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych,

         7) rozwój turystyki i jej szerokiej popularyzacji.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Świebodzin w województwie lubuskim.

 

§ 3

I. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 • ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
 • ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z 7 marca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str.1),
 • ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 349),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.),
 • ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 378),
 • niniejszego Statutu.

II. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

III. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz może realizować swoje cele statutowe na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 6

I. Celami statutowymi Stowarzyszenia są działalności:

    1. naukowa i naukowo-techniczna,

    2. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

    3. kulturalna,

    4. rekreacyjna,

 oraz działalność w zakresie:

    5. kultury fizycznej i sportu,

    6. ochrony środowiska,

    7. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

    8. dobroczynności,

    9. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

   10. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

   11. informacji i promocji,

   12. aktywizacji społecznej.

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    1. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć:

       a)   o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (seminaria, szkolenia, konferencje, konkursy, warsztaty),

       b)   imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, służących promocji, integracji i popularyzacji środowisk (festiwale, targi, pokazy, wystawy, plenery, przeglądy),

       c)   działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej (opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, itp.),

       d)   realizowanie innych przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju,

       e)   prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

        f)   współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i lokalnymi partnerami gospodarczymi i społecznymi,

        g)  pozaszkolne formy kształcenia przysposabiające do pracy zawodowej,

        h)  organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia,

        i)   zakładanie i prowadzenie świetlic środowiskowych z realizacją programu zgodnie z celami Stowarzyszenia.

III. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

IV. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach, przy czym Stowarzyszenie nie wyklucza możliwości zatrudniania swoich członków.

 

§ 7

 I.  Stowarzyszenie posiada członków:

     1. zwyczajnych,

     2. wspierających,

     3. honorowych.

II. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna (w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw):

 • gmina, której organ stanowiący podjął uchwałę o jej przystąpieniu do Stowarzyszenia, zwana dalej Gminą Członkowską,
 • powiat obejmujący co najmniej jedną Gminę Członkowską,
 • inni przedstawiciele władz publicznych,
 • mieszkaniec Gminy Członkowskiej z wyłączeniem miast zamieszkałych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, według liczby ustalanej na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej,
 • lokalny partner społeczny działający na terenie co najmniej jednej Gminy Członkowskiej,
 • lokalny partner gospodarczy działający na terenie co najmniej jednej Gminy Członkowskiej,

która: aktywnie włącza się w realizację celów statutowych Stowarzyszenia, posiada odpowiednie kwalifikacje i rekomendacje, złoży deklarację o przystąpieniu i zostanie Uchwałą Zarządu przyjęta w poczet Stowarzyszenia.

III. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są przynajmniej po jednym przedstawicielu z władz publicznych, lokalnych partnerów gospodarczych i społecznych spośród mieszkańców z każdej Gminy Członkowskiej.

IV. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

V. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

    1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

    2) przestrzegać postanowień Statutu,

    3) opłacać składki członkowskie,

    4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

VI. Członkowie zwyczajni mają prawo:

    1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

    2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

    3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

    4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

VII. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu w poczet członków, na podstawie uchwały Zarządu.

VIII. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

IX. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

X.  Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:

     1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,

     2) wykluczenia przez Zarząd,

     3) postawy niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

     4) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

     5) co najmniej rocznego opóźnienia w opłacaniu składek członkowskich,

     6) śmierci,

     7) nie wypełniania obowiązków członka, o których mowa w § 7, pkt V, ppkt 4 przez okres co najmniej 2 lat.

XI.  Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§ 8

I.  Władzami Stowarzyszenia są:

    1) Walne Zebranie Członków,

    2) Zarząd,

    3) Rada,

    4) Komisja Rewizyjna.

II.   Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

III.  Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata.

IV.  Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 9

I.   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

II.   Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co  najmniej 7 dni przed terminem obrad. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne zwołuje Zarząd informując członków o miejscu i terminie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

III.  W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W razie braku quorum dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Członków w tym samym terminie pół godziny później, które jest ważne bez względu na ilość uczestniczących członków.

IV.  W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

V.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

    1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

    2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

    3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

    4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,

     5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,

     6) uchwalanie zmian Statutu,

     7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

     8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

     9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

    10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

    11) zatwierdzanie projektów zmian oraz przyjmowanie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanych przez Zarząd,

    12) zatwierdzanie Regulaminu Rady.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

VII. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

VIII. Walne Zebranie Członków działa na postawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 10

IZarząd składa się z 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Prezesa, wiceprezesa i  sekretarza wybiera spośród siebie Zarząd.

II. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

III. Do kompetencji Zarządu należy:

    1) przyjmowanie i wykluczenie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,

    2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

    3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

    4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

    5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

    6) zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia,

    7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura  Stowarzyszenia,

    8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

    9) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,

   10) przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie,

   11)  wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

IV. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

V. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 11

I. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

II. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.     

III. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

    2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu i Rady na Walnym Zebraniu Członków,

    3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

    4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

IV.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 12

I. Rada składa się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru należy do członków niebędących instytucjami publicznymi. Władze publiczne - określone zgodnie z przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu na poziomie podejmowania decyzji.

II. Rada składa się z 7 ? 14 członków, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

III. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.

IV. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub zastępca.

V. Do kompetencji Rady należy:

    1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

    2) ustalanie kwot wsparcia,

    3) członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub pracownikiem biura Stowarzyszenia. 

 

 § 13

I. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w  § 8 pkt. I  pkt 2, 3 i 4 w czasie  trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 

 § 14

I. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapasów, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.                      

II. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

III. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Stowarzyszenie w zakresie określonym w Statucie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

V. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa jednoosobowo lub podpisy dwóch członków Zarządu  łącznie.

 

§ 15

I.  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na podstawie § 9 pkt. VI Statutu.

IIPodejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.      

III. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o  Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zawiadamia członków Rady Decyzyjnej o zwołanym Posiedzeniu, w związku z oceną wniosków w ramach naboru  na konkurs z działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 w dniu 02.09.2010r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Wałowej 1 w Świebodzinie.

Przypominamy, że dnia 27.08.2010r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" odbędzie się szkolenie dla lokalnych Liderów - z zakresu oranizacji imprez i mozliwosci uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2007-2013. Ponadto zostanie omówiony Fundusz Sołecki.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj do 26.08.2010r. do godziny 16.00.

Liczba miejsc ograniczona, pierszeństwo mają sołtysi z obszaru objętego LGD.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza na jednodniowe warsztaty pn.: ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS? zorganizowane we współpracy z Biurem Lubuskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 3 września 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?  przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2010 roku. Liczba miejsc: 20

Poniżej:

Program warsztatów ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS?

Data i miejsce: 3 września 2010 r., Świebodzin

Prowadzący: Anna Mierżwińska, Marta Lewandowska, Centrum Informacji Unijnej, Biuro Lubuskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady

 

Cześć 1

Godz. 10.00 - 10.30 Przedstawienie tematyki szkolenia oraz uczestników i prowadzących szkolenie

Godz. 10.30 ? 11.30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Szczegółowy Opis Priorytetów ?
komponent regionalny (system wdrażania, kwalifikowalność wydatków, aktualne konkursy)

Godz. 11.30 ? 11.45 Przerwa kawowa

Cześć 2

Godz.11.45 ? 12.30 Elementy wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (cel, działania, harmonogram, budżet, równość szans)

Godz. 12.30 ? 13.15 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Godz. 13.15 ? 13.30 Przerwa kawowa

Cześć 3

Godz. 13.30 ? 15.00 Ocena wniosków (projekt karty weryfikacji formalnej i merytorycznej), System sprawozdawczości i ewaluacji PO KL

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje o możliwości skorzystania ze szkolenia organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na temat metodologii pisania projektów oraz rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się 25.08.2010r. (środa) o godz. 9:00 w Świebodzinie, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2010r. Liczba miejsc ograniczona.

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

Tel: 68-475-46-23

AGENDA

Spotkanie szkoleniowe 25.08.2010 r. Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KLoraz Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Miejsce: Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

9.00 ? 9.15     -rejestracja uczestników,

9.15 ? 11.00   -rozpoczęcie szkolenia,

Tematyka szkolenia: Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KL
Prowadzący: Krzysztof Krasowski

11.00 -  11.15  -przerwa kawowa,

11.15 ? 12.30  Tematyka szkolenia: Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prowadzący: Karolina Szczygieł,

12.30 ? 12.45  Zakończenie szkolenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

KONKURS

?PRZYJAZNA WIEŚ?

 na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa lubuskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubuskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

 

   12.08.2009r. o godzinie 13:00 w Dusznikach odbyło się spotkanie robocze na temat współpracy między LGD. W spotkaniu udział wzięły:

 • Stowarzyszenie KOLD (woj. Wielkopolskie)
 • Stowarzyszenie LGD Turystyczne Kaszuby (woj. Pomorskie)    
 • Stowarzyszenie LGD Duch Gór (woj. Dolnośląskie)  
 • Stowarzyszenie ? LGD Działaj z Nami? (woj. Lubuskie)

   Głównym przedmiotem rozmów było omówienie tematów, które mogą być podstawą wzajemnej współpracy.

   Roboczym tematem spotkania jest  projekt  ?Szlakiem naszych osobliwości?- w ramach tego tematu wyróżniono 4 działania: 

 1. Warsztaty tematyczne   
 2. Szlak osobliwości       
 3. Aktywna turystyka     
 4. Produkt lokalny

   Pan Marcin Sobaszko ze Stowarzyszenia LGD Duch Gór został, tymczasowym koordynatorem przyszłego projektu. Wszystkie LGD do 15 września, przedstawią propozycję do współpracy

   Kolejne Spotkanie zaplanowano wstępnie na przełom października/listopada w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Świebodziński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" 

serdecznie zapraszają na: Warsztaty w wyplataniu Wieńców Dożynkowych

W programie:

19.08.2009 - godz. 17.00 Galeria "Inspiracje" Świebodzińskiego domu Kultury - część teoretyczna

"Historia, tradycja i zasady wyplatania wieńców" prelekcja Danuty Sobocińskiej

20.08.2009 - godz. 17.00 - cześć praktyczna prowadzi Teresa Zatwarnicka

 Wstęp wolny !

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin